เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

หจก.เวอร์ชูว์ เวนเจอร์ (“วีวี”) ได้จัดทำเว็บไซต์  “3dcrafter.com” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อทำกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ วีวี

ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์  ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง  ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ 

2. สิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

2.1 วีวี ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ  หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในเว็บไซต์

2.2 การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง  สมบูรณ์  และทันสมัย (update) ที่สุด

2.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข  ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ในข้อ 2.2 ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

2.4 ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ  หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ Login name และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และอาจมีผลผูกพันกับผู้ใช้ในทางกฎหมายด้วย

2.5 ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นใด  ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

2.6 สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือเข้าร่วมทำการประมูลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง

2.7 วีวี สงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหาก วีวี พบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

2.7.1 ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนตามข้อ 2.2 ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน

2.7.2 ผู้ใช้บริการไม่รักษา login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

2.7.3 ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย  หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า  ผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต 

3. การจำกัดความรับผิด

3.1 เนื้อหา

แม้ วีวี จะทำการตรวจทานเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม  แต่ วีวี ก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ หรือทันกาลทันเวลา ดังนั้น วีวี จึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง  หรือทางอ้อม  สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ วีวี ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

3.2 ระบบการให้บริการ

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า  วีวีไม่อาจรับประกันว่า  การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด  หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา  รวดเร็วทันใจ  ปราศจากการรบกวน  หรือมีข้อผิดพลาด  และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส หรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ

3.3 สินค้าและบริการ

วีวี เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า และให้บริการ โดยจำกัดความรับผิดชอบภายใต้ขอบเขตของการใช้สินค้า และบริการอย่างถูกต้อง เหมาะสมเท่านั้น วีวี จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆของผู้ใช้บริการ หากมีการใช้งานสินค้าหรือบริการของ วีวี นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์, ใช้งานผิดประเภท, หรือกระทำโดยทุจริด  

4. สิทธิส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามข้อ 2.2 และ 2.3 จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ วีวี 

5. สิทธิของ วีวี

วีวี มีสิทธิในการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้  และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า